skip to Main Content
गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री श्री नरदेवी पुन ज्यू बाट बालवालिकाहरूलाइ शैक्षिक सामाग्री वितरण गर्नुहुदैं ।

गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री श्री नरदेवी पुन ज्यू बाट बालवालिकाहरूलाइ शैक्षिक सामाग्री वितरण गर्नुहुदैं ।

Back To Top